​Общи условия за използване на уебсайтовете на “ОнМедия” ООД


Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ОнМедия ООД (наричано по-долу само "ОнМедия"), с които получавате правото да използвате услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Общите условия се отнасят до Сайтовете, Мобилните приложения и Услугите осигурени от ОнМедия. Тези Условия за ползване ще регулират достъпа и използването на уебсайтовете и услугите, предоставяни от ОнМедия.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на ОнМедия.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Онмедия. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на ОнМедия.

​1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на ОнМедия.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

-предоставяне на съдържание, генерирано от потребителя

- получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което ОнМедия се намира в договорни отношения и от името на което ОнМедия има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

2. Права и задължения на Потребителя

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че ОнМедия не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите Общи условия. Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.

При ползване на предоставяните Услуги, Потребителя няма право да публикува или да прави достояние по какъвто и да било начин по друг начин изображения и текст, включително коментари, истории, рецепти, мнения и препоръки, или други материали, които:

* противоречат на българското законодателство;

* съдържат насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и др. под.;

* имат порнографско или открито сексуално съдържание;

* съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения;

* имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

* нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, които са ратифицирани от Република България;

* представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

* са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със изричното съгласието на титуляра на правото;

* нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Собственикът има право да премахне или да преустанови достъпа до информация, в случай, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

При ползване на предоставяните Услуги, Потребителят на Портала се задължава:

* да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

* да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;

* да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси

* да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица

* да не разкрива на трети лица своите потребителско име и парола за осъществяване на достъп

При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на Портала има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите.

Права и задължения на Собственика

Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани от Потребителите на страниците на Портала.

Собственикът има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до регистрирания Потребител с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия регистрираният Потребител се съгласява да получава такива съобщения от Собственика.

При използване на Услугите върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя могат да бъдат инсталирани кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на крайното устройство на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Портала и други посещавани от него уебсайтове.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява с обработването на достъпната чрез кукитата информация по реда и за целите, описани в документа, достъпен на следния интернет адрес: https://onmedia.bg/bg/a/cookie-policy

В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense, допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=bg

Собственикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставяните Услуги по чл. 2, ал. 1 и да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, както и да изтрие всички или някои разположени от него материали от Портала, ако прецени, че Потребителят с действията си накърнява правата, законните интереси или доброто име на Собственика, на други Потребители или на трети лица, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове, настоящите Общи условия, или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят Услугите и информацията, включително и такива на други оператори.

В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на Потребителя, с която разполага.

Собственикът има право да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1, по отношение на лица, които използват Услугите и информационните ресурси достъпни чрез Портала за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Собственикът се задължава да не разгласява създадените потребителски имена и пароли на регистрираните Потребители или друга лична информация предоставена от регистрираните Потребители в процеса на регистрацията им, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба или на тези Общи условия.

Ограничаване на отговорността

Собственикът на Портала прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Собственикът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

Собственикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Собственикът не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Собственикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Собственикъ предоставя Услугите безплатно и негарантира тяхно навременно и непрекъснато предоставяне, нито тяхната годност за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя от тях.

Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от Портала, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Портала на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му.

Собственикът не носи отговорност за публикувани от Потребители материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.

Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на Портала.

Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това.

3. ​Интелектуална собственост

Всички елементи от съдържанието на Портала, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

Собственикът не претендира за никакви права върху изображения / снимки освен ако не е отбелязано друго.

Регистрираният Потребител е единствено отговорен за законността на материалите, които публикува или прави достъпни чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването им и за последствията от това публикуване.

При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Собственика, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното писмено съгласие на съответните правоносители. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на Портала, включително базите данни и материалите в него, извършено в нарушение на закона или тези Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с материали, разположени в Портала, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:

При получаване на твърдения от трети лица, че публикувани от Потребителя материали в Портала нарушават техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Собственика, Собственикът има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо предоставени от Потребителя материали, Собственикът има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

4. Отстъпване на права

Публикуване от потребителите на материали в сайтовете на ОнМедия.

Потребителите имат право да публикуват материали и/или коментари на сайтовете на ОнМедия след предварителна регистрация. Сайтовете и рубриките в тях, в които потребителите могат да публикуват материали, се определят от ОнМедия.

Материалите могат да бъдат публикувани на сайтовете на ОнМедия по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите на съответния сайт/рубрика ще става само след одобрение от модератор от ОнМедия. Коментари и оценки на публикувано съдържание могат да се появят на съответния сайт без одобрение на модератор, но ОнМедия си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава Общите условия.

При осъществяване на регистрацията, потребителят предоставя най-малко следните данни: потребителско име, парола и адрес на електронна поща.

Потребителят е отговорен за това данните, които предоставя при регистрация, да са верни, пълни и точни и при промяна на последните да ги актуализира своевременно.

Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли и други данни, предоставени във връзка с регистрацията в сайтовете на ОнМедия.

С натискането на бутона „Изпращане” потребителят се съгласява и отстъпва на ОнМедия всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право ОнМедия да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), на територията на целия свят и за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП.

ОнМедия има право по всяко време по своя преценка да публикува, премахва и редактира, каквито и да е материали, изпратени от потребителя до сайтовете на ОнМедия без да има задължение да информира потребителя за това или да мотивира взетото решение.

Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно не му се дължи възнаграждение.

С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира и гарантира, че:

1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайтовете съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на ОнМедия. Потребителят се задължава да посочва на ОнМедия автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите;

2. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;

3. материалът е създаден от потребителя в лично качество и не се предоставя за публикуване на сайтовете с рекламна или друга търговска цел.

Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху материалите могат да не бъдат обозначавани при използването им от ОнМедия.

В случай че визуализирането на материалите на съответния сайт става след одобрение от модератор от ОнМедия, потребителят се съгласява, че ОнМедия не е задължена да публикува или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща.

Потребителят се съгласява и отстъпва на ОнМедия правото едностранно да определя дали материалът да бъде разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това.

Потребителят се съгласява, че ОнМедия има право, но не и задължение да използва по какъвто и да е начин, по смисъла на настоящите Общи условия, материала, който потребителят изпраща.

5. ​Поверителност

ОнМедия е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име, ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от ОнМедия по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на ОнМедия.

6. Услуги, изискващи регистрация

ОнМедия си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

7. Опровержение

Уебсайтовете може да включва общо съдържание, свързано с редица теми, включително медицински, здравни, правни, данъчни или финансови въпроси. Не трябва да разчитате на услугата за индивидуални съвети по такива въпроси и по-скоро да се допитате до квалифициран специалист. Вие сами носите отговорност за оценката на достойнствата и / или рисковете, свързани с използването на съдържанието на уебсайтовете.

8. ​Промени

ОнМедия има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване. ОнМедия си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Тези общи условия са в сила от на 12 април 2019 г.